Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora motoryzacji w Polsce (SRK Moto).

Wykonawcy

 
 
 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Szanowni Państwo,

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.09.2018
Data udostępnienia: 27.09.2018


Wykonawcy

Sprostowanie SIWZ

 Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistych błędów pisarskich odwołujących się do „sektora zdrowia publicznego”, zamiast „sektora motoryzacji” znajdujących się w SIWZ i projekcie umowy:

 

Zamawiający niniejszym koryguje w/w błąd w §6 ust. 1 pkt 2 lit a) tiret i. SIWZ, oraz §1 ust. 2 lit c. produkt nr (5) oraz §11 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.07.2018 
Data udostępnienia: 18.07.2018   


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Sprostowanie SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).
Konsekwencją udzielonej odpowiedzi jest sprostowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do wymogów Zamawiającego co do zakresu merytorycznego zawartości składanej oferty. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.07.2018 
Data udostępnienia: 18.07.2018   


Wykonawcy

Sprostowanie daty otwarcia ofert w SIWZ

W zamieszczonym w spakowanym pliku SIWZ - w par. 10 ust. 6 oraz par. 11 ust. 2 i 4, pomyłkowo wpisano datę 01.09.2018 - prawidłowa data składania i otwarcia ofert - zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu  i poniższą informacją  to 6 sierpnia 2018.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 17.07.2018  
Data udostępnienia: 17.07.2018      Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora motoryzacji w Polsce (SRK Moto).

   Znak sprawy: IBE/24/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 06 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-07-03
Data udostępnienia:2018-07-03
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje