Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce

 • Drukuj

 


Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

- wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce

 

I           Informacja wstępna

 

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

 

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nawykonanie sektorowej ramy kwalifikacji dla rolnictwa. W ramach prac prowadzonych przez IBE powstało osiem projektów sektorowych ram kwalifikacji dla: bankowości, sportu, turystyki, telekomunikacji, budownictwo, moda, usługi rozwojowe oraz IT. Rolnictwo jest jednym z kolejnych sektorów dla którego przygotowana zostanie sektorowa rama kwalifikacji. Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

 

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

 

 1. Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dotyczącą tworzenia lub wykorzystywania sektorowych ram kwalifikacji.
 2. Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu, drogą pisemną, poprzez fax lub  drogą mailową, Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

 

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (wersja robocza – patrz załącznik nr 2), dotyczących:

 1. adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;         
 2. zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;
 3. kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;
 4. wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;
 5. zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;
 6. harmonogramu prac.

 

IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

 

 1. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.
 2. Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.
 3. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.
 4. Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 14 września 2018 r.
 5. Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.
 6. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.
 7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie doprecyzowana  indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w jego godzinach pracy, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.
 8. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.
 9. Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
 10. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
 11. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 12. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 V         Wniosek - uczestnictwo w dialogu technicznym

 

 1. Wnioski o dopuszczenie do dialogu  technicznego można składać w terminie do dnia 5 września 2018 r. w następujących formach:
  1. fax, na nr tel. (22) 241-71-11,
  2. drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
  3. pocztą: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.

 VI        Informacje dodatkowe

 

 1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:
  1. Piotr Klatta, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  
  2. Andrzej Żurawski, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 1. Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
 4. Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

Załączniki:

·        Załącznik nr 1: Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

·        Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – wersja robocza na potrzeby dialogu technicznego

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 29.08.2018 
Data udostępnienia: 29.08.2018