Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych komputerów przenośnych (laptopy), oprogramowania, słuchawek, plecaków na laptopy

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 01.10.2018    

Data udostępnienia: 01.10.2018  


Wykonawcy

 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm) unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji w załączeniu (patrz Załącznik nr 07).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.09.2018
Data udostępnienia: 27.09.2018

 


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 20.09.2018   

Data udostępnienia: 20.09.2018  


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 10.09.2018
Data udostępnienia: 10.09.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

Jednocześnie Zamawiający w trybie określonym w ust. 4 cytowanego artykułu ustawy dokonuje modyfikacji treści wzorca umowy załączonego do SIWZ.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 06.09.2018  

 

Data udostępnienia: 06.09.2018 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

Jednocześnie Zamawiający w trybie określonym w ust. 4 cytowanego artykułu ustawy dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu weryfikacji wyników w testach Passmark (szczegóły w załączniku nr 3). 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 03.09.2018  
Data udostępnienia: 03.09.2018 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych komputerów przenośnych (laptopy),oprogramowania, słuchawek, plecaków na laptopy.

   Znak sprawy: IBE/30/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-08-31
Data udostępnienia:2018-08-31

Dodatkowe informacje