Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych).

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 22.11.2018   

Data udostępnienia: 22.11.2018  


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

 

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.10.2018
Data udostępnienia: 16.10.2018


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Sprostowanie omyłek pisarskich.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). 

 

W trybie art. 38 ust. 4  ustawy, niniejszym dokonuje sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w  odniesieniu do do terminu składania ofert i terminu ich otwarcia. 


 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 15.10.2018 
Data udostępnienia: 15.10.2018 

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 08.10.2018   

 

Data udostępnienia: 08.10.2018 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych).             


   Znak sprawy: IBE/36/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-03
Data udostępnienia:2018-10-03

Dodatkowe informacje