Przygotowanie opisów transferowalnych zestawów efektów uczenia się z zakresu komunikowania się w miejscu pracy

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 31.01.2019

Data udostępnienia: 31.01.2019

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z późn. zm) unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji w załączeniu (patrz Załącznik nr 07).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 04.12.2018
Data udostępnienia: 04.14.2018

 


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 13.11.2018  

 

Data udostępnienia: 13.11.2018 


 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.10.2018
Data udostępnienia: 26.10.2018

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). 

 

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.10.2018
Data udostępnienia: 18.10.2018


Wykonawcy

Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert (patrz zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 3).

Po modyfikacji, termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 22.10.2018  
Data udostępnienia: 22.10.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Przygotowanie opisów transferowalnych zestawów efektów uczenia się z zakresu komunikowania się w miejscu pracy

Znak sprawy: IBE/38/2018

 
            

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-10-15
Data udostępnienia:2018-10-15
 

Dodatkowe informacje