Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa).


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 21.12.2018  

Data udostępnienia: 21.12.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  

 

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.11.2018
Data udostępnienia: 27.11.2018

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:23.11.2018   

 

Data udostępnienia: 23.11.2018   


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zamawiający dokonał również modyfikacji treści SIWZ. Patrz załącznik nr 4.

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostanie zmodyfikowane odpowiednio.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:14.11.2018   
Data udostępnienia: 14.11.2018   


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa).

   Znak sprawy: IBE/44/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-19
Data udostępnienia:2018-10-19
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje