Opracowywanie 10 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 2 części)

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert - CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części I w załączniku (patrz załącznik 05).

 Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części II w załączniku (patrz załącznik 06).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 22.11.2018  

Data udostępnienia: 22.11.2018 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 08.11.2018
Data udostępnienia: 08.11.2018 


 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). Odpowiedzi zawierają modyfikację OPZ.

 

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 06.11.2018
Data udostępnienia: 06.11.2018


Wykonawcy

Sprostowanie treści SIWZ

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje niniejszym sprostowania treści SIWZ -  zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz wykazu załączników wskazanych w par. 20 SIWZ - usuwając wymóg dostarczenia wykazu osób - określony w par. 6 ust. 8 pkt. 4). Z racji tego iż Zamawiający nie postawił warunku udziału odnoszącego się do osób mających realizować zamówienie - przedstawienie przedmiotowego wykazu jest zbędne. 

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 31.10.2018  

 

Data udostępnienia: 31.10.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Opracowywanie 10 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

 

(w podziale na 2 części)

Znak sprawy: IBE/47/2018

 
             

Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-10-30
Data udostępnienia:2018-10-30
 

Dodatkowe informacje