Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części)

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do części 3

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 3 - Przemysł mody Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 11.01.2019 

Data udostępnienia: 11.01.2019Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do części 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 2 - Budownictwo. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 11.01.2019 

Data udostępnienia: 11.01.2019

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

 

Data wytworzenia: 14.12.2018
Data udostępnienia: 14.12.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).  Ze względu na wagę udzielonych odpowiedzi Zamawiający przesuwa o 7 dni termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu  14 grudnia 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 05.12.2018
Data udostępnienia: 05.12.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych

(w podziale na 3 części)

 

 Znak sprawy: IBE/46/2018

 
              

Termin składania ofert upływa w dniu  7 grudnia 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu 16.11.2018r. opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-11-19
Data udostępnienia:2018-11-19

Dodatkowe informacje