Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) - II postępowanie

 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 8).

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 14.03.2019  

 

Data udostępnienia: 14.03.2019 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował  
Data wytworzenia: 08.02.2019
Data udostępnienia: 08.02.2019


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 06).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:06.02.2019  

Data udostępnienia: 06.02.2019  

 


Wyjaśnienie

Mając na względzie zgłaszane wątpliwości co do sposobu sporządzenia oferty, w szczególności sposobu rozumienia postanowień §10 ust. 3 SIWZ zdanie ostatnie tj.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Wyjaśniamy, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 4 stycznia 2019 (Sygn. akt 2611/18, że z treści art. 10a ust. 5 ustawy pzp

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

oraz rozporządzeń wykonawczych przywołanych w wyroku wynika, iż niedopuszczalnym jest przygotowanie i złożenie oferty oraz innych przywołanych w ustawie dokumentów (o których mowa w art. 25a ustawy pzp), w taki sposób że dokument taki zostanie wydrukowany i podpisany w sposób tradycyjny przez osobę upoważnioną, a następnie tak sporządzony dokument zostaje zeskanowany np. do pdf i następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składanym przez tę samą lub inną upoważnioną do reprezentacji podmiotu osobę.

 

Taka oferta będzie traktowana jako „elektroniczna kopia” poświadczona elektronicznym kwalifikowanym podpisem „za zgodność z oryginałem” (papierowym), a tym samym nie będzie ona spełniać wymogu dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak dla ważności dokumentu ( w tym oferty) wymaga ustawa. 

Dokumenty o który mowa w art. 10a ustawy winny  mieć jedynie postać elektroniczną, tj. wersja elektroniczna dokumenty winna być podpisana  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie złożona wraz z innymi dokumentami  za pośrednictwem MiniPortalu.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.01.2019  

 

Data udostępnienia: 23.01.2019

 Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ.

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentacji przetargowej w odniesieniu do terminów:

  • dostarczenia wstępnego projektu SRKChem -  zaktualizowany termin to 12 lipca 2019 roku
  • dostarczenia ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej) po konsultacjach z Zamawiającym w terminie do 11 października 2019 roku         
Niniejszym wszystkie zapisy SIWZ i załączników do SIWZ odnoszące się do tych dwóch terminów przyjmują nowe, wyżej wyspecyfikowane  wartości, w szczególności odnosi się do zapisów:
- SIWZ - paragraf 5, paragraf 10 ust. 16 pkt. 3 lit d ppkt iv i viii, paragraf 14 ust. 5 pkt. 3 lit d ppkt iv i ix
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia -  pkt. 2.4 oraz pkt. 3.3 tiret IV i IX
- Załącznik nr 6 do SIWZ  - Umowa - paragraf 2 ust. 1
 
 
Dla wygody Wykonawców, zamawiający raz jeszcze publikuje komplet dokumentacji przetargowej zawierający wszystkie zaktualizowane dane oraz drobne poprawki redakcyjne dostosowujące formularze i oświadczenia do formy właściwej dla dokumentów elektronicznych (patrz załącznik nr 4).

w związku poniższymi modyfikacjami SIWZ,  Zamawiający dokonuje również przesunięcia terminu składania ofert.


Przesunięcie terminu składania ofert

 

 

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, w związku poniższymi modyfikacjami SIWZ,  Zamawiający dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Przypominamy że oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:21.01.2019  

Data udostępnienia: 21.01.2019   


 Wykonawcy

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej

 

Zamawiający,  w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, publikuje niniejszym aktualną wersję Opisu Przedmiotu Zamówienia (patrz załącznik nr 3).

W konsekwencji przedmiotowego uzupełnienia, zgodnie z wymogami art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 25.01.2019 roku, godz. 12.00. Otwarcie będzie miało miejsce tym samym dniu o godz. 12.30.

 


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  

 Wykonawcy

Wyjaśnienie

Mając na względzie zapisy par. 7 ust. 6 SIWZ, Zamawiający informuje że wszelkie informacje i oprogramowania (aplikacja do szyfrowania, klucz publiczny) niezbędne do przygotowania, zaszyfrowania i złożenia oferty zostały opublikowane na MiniPortalu.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi błędami związanymi z kopiowaniem tych informacji i oprogramowania, Zamawiający zaniechał załączania tych elementów do SIWZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) - II postępowanie

   Znak sprawy: IBE/55/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-12-18
Data udostępnienia:2018-12-18
Data modyfikacji:
 

Dodatkowe informacje