Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

   Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej ofert w odniesieniu do poszczególnych części.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 13).

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 14.03.2019  

Data udostępnienia: 14.03.2019 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 12).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 31.01.2019
Data udostępnienia: 31.01.2019


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 6.

Zamawiający, poniżej kolejne pytanie  zgłoszone przez Wykonawców, oraz odpowiedź Zamawiającego

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, gdzie można pobrać link do formularza JEDZ w formacie xml

Odpowiedź:

JEDZ w formacie xml można uzyskać, otwierając JEDZ-a np. w Ms Word , a następnie korzystając z komendy "zapisz jako"  i wskazując format "xml".Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:28.01.2019  
Data udostępnienia: 28.01.2019  

 

Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje drobnych zmian redakcyjnych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ (patrz załącznik nr 11).

Dla wygody Wykonawców wszystkie poprawki wprowadzone są w wersji - zaznacz zmiany.  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:28.01.2019  

Data udostępnienia: 28.01.2019  

 Wyjaśnienie

Mając na względzie zgłaszane wątpliwości co do sposobu sporządzenia oferty, w szczególności sposobu rozumienia postanowień §10 ust. 3 SIWZ zdanie ostatnie tj.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Wyjaśniamy, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 4 stycznia 2019 (Sygn. akt 2611/18, że z treści art. 10a ust. 5 ustawy pzp

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

oraz rozporządzeń wykonawczych przywołanych w wyroku wynika, iż niedopuszczalnym jest przygotowanie i złożenie oferty oraz innych przywołanych w ustawie dokumentów (o których mowa w art. 25a ustawy pzp), w taki sposób że dokument taki zostanie wydrukowany i podpisany w sposób tradycyjny przez osobę upoważnioną, a następnie tak sporządzony dokument zostaje zeskanowany np. do pdf i następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składanym przez tę samą lub inną upoważnioną do reprezentacji podmiotu osobę.

 

Taka oferta będzie traktowana jako „elektroniczna kopia” poświadczona elektronicznym kwalifikowanym podpisem „za zgodność z oryginałem” (papierowym), a tym samym nie będzie ona spełniać wymogu dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak dla ważności dokumentu ( w tym oferty) wymaga ustawa. 

Dokumenty o który mowa w art. 10a ustawy winny  mieć jedynie postać elektroniczną, tj. wersja elektroniczna dokumenty winna być podpisana  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie złożona wraz z innymi dokumentami  za pośrednictwem MiniPortalu.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.01.2019  

Data udostępnienia: 23.01.2019

 
Wykonawcy

Przesunięcie terminu składania ofert

 

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, w związku poniższymi modyfikacjami SIWZ,  Zamawiający dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Przypominamy że oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.01.2019  

Data udostępnienia: 21.01.2019  

 Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 SIWZ, wprowadzając obowiązek wniesienia wraz z ofertą wadium w wysokości 1 000 zł.

Szczegóły odnośnie formy wniesienia wadium patrz załącznik nr 8 .

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:18.01.2019  

Data udostępnienia: 18.01.2019  


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:17.01.2019  

Data udostępnienia: 17.01.2019  

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:11.01.2019  

Data udostępnienia: 11.01.2019  

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:10.01.2019  

Data udostępnienia: 10.01.2019  

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  Wykonawcy

Wyjaśnienie

 

 

Mając na względzie zapisy par. 7 ust. 6 SIWZ, Zamawiający informuje że wszelkie informacje i oprogramowania (aplikacja do szyfrowania, klucz publiczny) niezbędne do przygotowania, zaszyfrowania i złożenia oferty zostały opublikowane na MiniPortalu.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi błędami związanymi z kopiowaniem tych informacji i oprogramowania, Zamawiający zaniechał załączania tych elementów do SIWZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  


Wykonawcy

Sprostowanie 

 

 

Zamawiający,  niniejszym dokonuje sprostowania treści tabel znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (na s.3), w odniesieniu do rekomendowanej długości opisu kwalifikacji. 

Zgodnie z zapisami pkt. 5.3 OPZ - rekomenduje się, aby jeden opis kwalifikacji mieścił się w zakresie 1000-1500 znaków, a nie "słów" jak to wskazano pomyłkowo w tabelach.


Jednocześnie, Zamawiający publikuje poradnik " Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - wytyczne wraz z przykładami opisów" - o której mowa w str. 2 i 6 OPZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:08.01.2019  

Data udostępnienia: 08.01.2019  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

   Znak sprawy: IBE/53/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-12-22
Data udostępnienia:2018-12-22
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje