Opracowanie innowacyjnych narzędzi wspierających wdrożenie rozwiązań z zakresu walidacji.

Zamawiający dokonał modyfikacji poniższego ogłoszenia przesuwając datę trwania dialogu technicznego do dnia 15 marca 2019 r.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poprawioną wersję Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 


 

 

Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

 

 

I           Informacja wstępna

  Instytut Badań Edukacyjnych

 ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

 tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

 Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/,

 zwany dalej „Zapraszającym”,

 

 

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 

 zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

 

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego:

 1.      wykonanie innowacyjnej aplikacji złożonej z trzech narzędzi do projektowania, zarządzania i przeprowadzania walidacji, udostępnionej online i przeznaczonej między innymi dla instytucji nadających kwalifikacje poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego;

 2.      rozwój i zintegrowanie z nimi narzędzia Moje Portfolio.


 II Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

 

1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w opracowaniu aplikacji internetowej o złożonym charakterze;
 
2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową;

3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

 

 

III Cel i przedmiot dialogu technicznego

 

  1. Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – cel stworzenia i wstępne założenia dotyczące funkcjonalności aplikacji i narzędzi online) dotyczący:

 1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;    

2.       zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;
3.       kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;
4.       wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;
5.       zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.       harmonogramu prac.

 

 

 IV Zasady prowadzenia dialogu technicznego

 1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

 2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

 3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

 4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 15 marca 2019 r.

 5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową;

 6.       Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia;

 7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego;

 8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

 9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia;

 10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

 11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

 12.    W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.


 

V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

 Deklaracje należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  VI        Informacje dodatkowe

 1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

 a.      Michał Rostworowski, tel. +48 22 24 17 195, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 b.      Iwona Gmaj, tel.  +48 22 24 17 195, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego;

 3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego;

 4.      

Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn;

 5.     Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:28.01.2019  

Data udostępnienia: 28.01.2019  

 

Dodatkowe informacje