Druk, magazynowanie i dystrybucja publikacji oraz innych materiałów IBE.


Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 10.04.2019  

 

 

Data udostępnienia: 10.04.2019 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

 

 

Data wytworzenia: 15.03.2019
Data udostępnienia: 15.03.2019

 


Wykonawcy

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przesunięciem terminu składania ofert jak niżej, Zamawiający przekazuje treść opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia.

Treść ogłoszenia w załączeniu (patrz załącznik nr 5). 


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 14.03.2019

 

Data udostępnienia: 14.03.2019

 


Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, poprzez jego uzupełnienie o informacje dotyczące wymaganych dokumentów, do których złożenia zobowiązani są Wykonawcy, Zamawiający w oparciu o przepis art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 15.03.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 08.03.2019
Data udostępnienia: 08.03.2019


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Załącznika do formularza ofertowego oraz Załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia obejmującego „Specyfikację zamówienia”. Mając na względzie dokonaną modyfikację, Zamawiający udostępnia w załączniku nr 1 do Odpowiedzi na pytania, Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – „Cennik szczegółowy” oraz „Specyfikację zamówienia” jako załącznik nr 2. 


Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 04). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 01.03.2019

 

Data udostępnienia: 01.03.2019


 


Wykonawcy

 Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ poprzez dodanie zapisu odnośnie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zapisu do wskazania adresu skrzynki ePUAP Wykonawcy zgodnie z par. 10 ust. 1 SIWZ .

Zamawiający niniejszym publikuje nową wersję Formularza ofertowego (patrz załącznik nr 03). 

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.02.2019 

 

Data udostępnienia: 20.02.2019 

 


Wykonawcy

Wyjaśnienie

Mając na względzie zapisy par. 7 ust. 6 SIWZ, Zamawiający informuje że wszelkie informacje i oprogramowania (aplikacja do szyfrowania, klucz publiczny) niezbędne do przygotowania, zaszyfrowania i złożenia oferty zostały opublikowane na MiniPortalu.

 

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi błędami związanymi z kopiowaniem tych informacji i oprogramowania, Zamawiający zaniechał załączania tych elementów do SIWZ.Mając na względzie zgłaszane wątpliwości co do sposobu sporządzenia oferty, w szczególności sposobu rozumienia postanowień §10 ust. 2 SIWZ zdanie ostatnie tj.  

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem próbki druku opisanej w ust. 16, która winna być dostarczona do siedziby Zamawiającego, przed terminem składania ofert.  

Wyjaśniamy, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 4 stycznia 2019 (Sygn. akt 2611/18, że z treści art. 10a ust. 5 ustawy pzp

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

oraz rozporządzeń wykonawczych przywołanych w wyroku wynika, iż niedopuszczalnym jest przygotowanie i złożenie oferty oraz innych przywołanych w ustawie dokumentów (o których mowa w art. 25a ustawy pzp), w taki sposób że dokument taki zostanie wydrukowany i podpisany w sposób tradycyjny przez osobę upoważnioną, a następnie tak sporządzony dokument zostaje zeskanowany np. do pdf i następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składanym przez tę samą lub inną upoważnioną do reprezentacji podmiotu osobę.

 

Taka oferta będzie traktowana jako „elektroniczna kopia” poświadczona elektronicznym kwalifikowanym podpisem „za zgodność z oryginałem” (papierowym), a tym samym nie będzie ona spełniać wymogu dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak dla ważności dokumentu ( w tym oferty) wymaga ustawa. 

 

Dokumenty o który mowa w art. 10a ustawy winny  mieć postać elektroniczną, tj. wersja elektroniczna dokumenty winna być podpisana  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie złożona wraz z innymi dokumentami  za pośrednictwem MiniPortalu. W odniesieniu do publikacji określonych w par. 10 ust. 15 SIWZ nie znajduje zastosowania wymóg przekazania ich w formie elektronicznej. Działając w oparciu o przepis art. 10c ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający, ze względu na wymóg przedstawienia próbki (publikacji), której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, odstępuje w tej części od wymogu jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:20.02.2019  

Data udostępnienia: 20.02.2019  


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Druk, magazynowanie i dystrybucja publikacji oraz innych materiałów IBE.

   Znak sprawy: IBE/2/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-02-06
Data udostępnienia:2019-02-06

Dodatkowe informacje