Wykonanie pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie lub Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 05.04.2019  

 

 

Data udostępnienia: 05.04.2019 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 


Data wytworzenia: 11.03.2019
Data udostępnienia: 11.03.2019
 

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

Odpowiedzi zawierają modyfikację zapisów SIWZ w zakresie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Nowa wersja projektu umowy stanowi załącznik nr 2 do odpowiedzi.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 06.03.2019   

Data udostępnienia: 06.03.2019  

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie lub Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce

Znak sprawy: IBE/6/2019

 
                 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-02-25
Data udostępnienia: 2019-02-25

Dodatkowe informacje