Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - „Przygotowanie analizy interesariuszy jako otoczenia społecznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) i podmiotu prowadzącego ZRK.”

Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego
  
I           Informacja wstępna
 
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 24 17 100; fax: (22) 24 17 111.
zwany dalej „Zapraszającym”
 
działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
 
zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na  przygotowaniu analizy interesariuszy jako otoczenia społecznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) i podmiotu prowadzącego ZRK.

 

W ramach analizy planowana jest identyfikacja interesariuszy, identyfikacja ich potrzeb i oczekiwań wobec ZRKi podmiotu prowadzącego rejestr, charakterystyka ich ról i relacji, oraz określenie najbardziej efektywnych sposobów współpracy i komunikacji z nimi. Informacje pozyskane w toku analizybędą podstawą do projektowania działań zmierzających do kształtowania relacji z poszczególnymi interesariuszami.

 

W ramach analizy do wykonawcy należeć będzie także:

- organizacja i przeprowadzanie badań jakościowych na terenie całego z wybranymi interesariuszami;

- opracowanie mapy interesariuszy wraz z oceną ich wpływu na ZRK;

- opracowanie raportu będącego podsumowaniem powyższych prac oraz opracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju  Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 Analiza interesariuszy posłuży rozwojowi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz przyczyni się do efektywniejszego wdrażania  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

  

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału
 
1.    Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową.
2.    Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3.    Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego
 
Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym określenia:
1.    Zakresu badań dotyczących interesariuszy oraz określenia metod badawczych.
2.    Wymagań dotyczących Wykonawcy .
3.    Wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie.Zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie.
4.    Harmonogramu prac.
5.    Kosztów realizowanego zamówienia
 
IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego
 
Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

 

Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi Wykonawcami w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

 Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III Ogłoszenia w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 6 marca 2019 r.

Termin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia.

 

O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.


Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zapraszającego. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego określonym szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.


Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.


W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku Uczestnik powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 
V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym
 
Deklaracje należy składać w terminie do dnia 4 marca 2019 r.,  drogą elektroniczną na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
VI        Informacje dodatkowe
 
1.    Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:
    a) Agnieszka Marszałek, email; a.marszał Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

    b) Robert Ziółkowski, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
    c) Izabela Przybysz,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


2.    Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.
3.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4.    Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
5.    Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.  

 

Załączniki:

1) Deklaracja uczestnictwa w dialogu publicznym.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja uczestnictwa w dialogu publicznym.docx)1) Deklaracja uczestnictwa w dialogu publicznym[2019.02.26]18 Kb

Dodatkowe informacje