Opracowywanie 20 opisów innowacyjnych kwalifikacji rynkowych wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji, w podziale na dwie części ( cz. 1- motoryzacja, cz. 2 przemysł chemicz

 

 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części I - Motoryzacja       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 20.05.2019   

 

Data udostępnienia: 20.05.2019 Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części II - Przemysł chemiczny.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 30.04.2019   

 

Data udostępnienia: 30.04.2019 Wykonawcy

SPROSTOWANIE INFORMACJI ODCZYTANYCH PODCZAS SESJI OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym informuje o dokonaniu sprostowania opublikowanej informacji odczytanej podczas sesji otwarcia ofert.
 
Sprostowana informacja obejmująca zbiorcze zestawienie złożonych ofert stanowi załącznik nr 5. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 03.04.2019
Data udostępnienia: 03.04.2019

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

 

 

Data wytworzenia: 03.04.2019
Data udostępnienia: 03.04.2019

 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi. 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.03.2019 

Data udostępnienia: 19.03.2019 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Opracowywanie 20 opisów innowacyjnych kwalifikacji rynkowych wraz z narzędziami

walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości

nadawania kwalifikacji, w podziale na dwie części

( cz. 1- motoryzacja, cz. 2 przemysł chemiczny).  

   Znak sprawy: IBE/5/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-02-27
Data udostępnienia:2019-02-27

Dodatkowe informacje