Wsparcie Instytucji do pełnienia funkcji IC i PZZJ. Warsztaty z Zarządzania Zmianą na potrzeby instytucji certyfikujących oraz Podmiotów Zewnętrznego Zapewnienia Jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

  • Drukuj

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - czynność powtórzona
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 14.06.2019    

Data udostępnienia: 14.06.2019 Wykonawcy

 

      Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, niniejszy informuje o unieważnieniu decyzji z dnia 20 bm. o wyborze oferty najkorzystniejszej.        

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 


 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 23.05.2019    

 

Data udostępnienia: 23.05.2019 

 

  

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 20.05.2019    

Data udostępnienia: 20.05.2019  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował  
Data wytworzenia: 12.04.2019
Data udostępnienia: 12.04.2019

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

Odpowiedzi zawierają modyfikację zapisów SIWZ w zakresie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w zakresie OPZ (w pkt 1.1 ppkt 5) i formularza ofertowego. Nowe wersje dokumentów stanowią załącznik do odpowiedzi.Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 08.04.2019   

Data udostępnienia: 08.04.2019  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wsparcie Instytucji do pełnienia funkcji IC i PZZJ. Warsztaty z Zarządzania Zmianą na potrzeby Instytucji Certyfikujących oraz Podmiotów Zewnętrznego Zapewnienia Jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Znak sprawy: IBE/8/2019

 
                 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-04-01
Data udostępnienia: 2019-04-01