Zakup i dostawa 3 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 30.04.2019  

Data udostępnienia: 30.04.2019 


Wykonawcy

SPROSTOWANIE INFORMACJI ODCZYTANYCH PODCZAS SESJI OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym informuje o dokonaniu sprostowania opublikowanej informacji odczytanej podczas sesji otwarcia ofert.
 
Sprostowana informacja obejmująca zbiorcze zestawienie złożonych ofert stanowi załącznik nr 4. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.04.2019
Data udostępnienia: 18.04.2019
 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

 

 

 

Data wytworzenia: 12.04.2019
Data udostępnienia: 12.04.2019


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Zakup i dostawa 3 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


Znak sprawy: IBE/15/2019

 
                 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-04-04
Data udostępnienia: 2019-04-04

Dodatkowe informacje