Opracowanie 470 syntetycznych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych opisanych w podstawach programowych kształcenia w zawodach

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 24.05.2019   

 

Data udostępnienia: 24.05.2019 Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 


Data wytworzenia: 13.05.2019
Data udostępnienia: 13.05.2019


Przesunięcie terminu składania ofert

  

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych ,  Zamawiający dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:23.04.2019  

Data udostępnienia: 23.04.2019   Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Opracowanie 470 syntetycznych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych opisanych w podstawach programowych kształcenia w zawodach


Znak sprawy: IBE/17/2019

 
                  

Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-04-19
Data udostępnienia: 2019-04-19

Dodatkowe informacje