Analiza interesariuszy ZRK - wykonanie całościowej analizy interesariuszy ZRK i podmiotu prowadzącego ZRK, jako otoczenia społecznego rejestru i podmiotu prowadzącego

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.06.2019  

  

 

Data udostępnienia: 03.06.2019 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
  
Informacje zmodyfikował  

 

 

Data wytworzenia: 21.05.2019

Data udostępnienia: 21.05.2019Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4) wraz z  projektem umowy po modyfikacjach (patrz załącznik nr 5).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 17.05.2019   

Data udostępnienia: 17.05.2019  Przesunięcie terminu składania ofert

  

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców,  Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Zmiana ogłoszenia stanowi załącznik nr 3.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:08.05.2019  

Data udostępnienia: 08.05.2019
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Analiza interesariuszy ZRK - wykonanie całościowej analizy interesariuszy ZRK i podmiotu prowadzącego ZRK, jako otoczenia społecznego rejestru i podmiotu prowadzącego

    Znak sprawy: IBE/22/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30. 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-05-07
Data udostępnienia:2019-05-07

Dodatkowe informacje