Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pilotażowe dostosowanie trzech wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.

  • Drukuj


Wydłużenie terminu składania deklaracji uczestnictwa w dialogu technicznym


Zapraszający niniejszym wydłuża termin składania deklaracji uczestnictwa w przedmiotowym dialogu technicznym do dnia 22 maja 2019r.

Pozostałe warunki zawarte w  poniższym ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 17.05.2019  

 

Data udostępnienia:.17.05.2019
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pilotażowe dostosowanie trzech wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie odnoszącym się do kwalifikacji uregulowanych.”

 

 

I           Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.ibe.edu.pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pilotażowe dostosowanie trzech wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie odnoszącym się do kwalifikacji uregulowanych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.).”

W ramach zamówienia planowane jest opracowanie dokumentacji ilustrującej dostosowanie wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawy o ZSK. Dokumentacja zostanie przygotowana podczas spotkań roboczych zespołu ekspertów. Przepis art. 38 ustawy o ZSK określa elementy merytoryczne opisu umożliwiające włączenie kwalifikacji uregulowanej do ZSK.

Minister właściwy może włączyć do ZSK kwalifikację uregulowaną, w odniesieniu do której określono:

1)    efekty uczenia się opisane zgodnie z ustawą;

2)    wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację;

3)    instytucje, którym nadano uprawnienia do certyfikowania;

4)    w razie potrzeby, dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania;

5)    instytucje, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości;

6)    w razie potrzeby, dodatkowe wymagania, wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczące:

a)    zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej,

b)    zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości,

c)     zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności;

7)    w razie potrzeby, warunki, które musi spełnić osoba przystępująca do walidacji, w szczególności wymagany poziom wykształcenia;

8)    okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i, w razie potrzeby, warunki przedłużenia ważności tego dokumentu.

 

 

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

 1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. wiedzę na temat kwalifikacji nadawanych i funkcjonujących w branży turystycznej, rolniczej oraz budowlanej.

2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową.

3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

 

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym określenia:
1. Celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia.
2. Wymagań dotyczących Wykonawcy.

3.  Wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie.

4. Zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie.
5. Harmonogramu prac.

 

 IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

 1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.
4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 31 maja 2019 r.
5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności od tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.
6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową. 
7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.
8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.

9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 

V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

 1.      Deklaracje należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 r. w następującej formie:

a.      drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  

VI        Informacje dodatkowe

 

1.          Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

 

    a) Katarzyna Królik, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

    b) Elżbieta Lechowicz, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4.      Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.      Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

 

Załączniki:

1)     Deklaracja uczestnictwa w dialogu publicznym.

2)     Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Deklaracja.docx)01. Załącznik nr 1 - Deklaracja[2019.05.15]18 Kb
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Ustawa o ZSK.docx)02. Załącznik nr 2 - Ustawa o ZSK[2019.05.15]58 Kb