Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przepisu art. 94 ust. 3 ustawy PZP w odniesieniu do części 4


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w odniesieniu do części 4, zgodnie z przepisem art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy PARSER Spółka z o.o., ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 17.07.2019  

Data udostępnienia: 17.07.2019 


 

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze ofert najkorzystniejszych
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert we wszystkich częściach.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 27.06.2019  

   

 

Data udostępnienia: 27.06.2019 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 

Data wytworzenia: 31.05.2019
Data udostępnienia: 31.05.2019


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 
 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 29.05.2019
Data udostępnienia: 29.05.2019

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania
w podziale na 5 części.


Znak sprawy: IBE/25/2019

 
                  

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-05-23
Data udostępnienia: 2019-05-23

Dodatkowe informacje