Aplikacja do zarządzania kwalifikacjami

 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 31.07.2019

Data udostępnienia: 31.07.2019                               Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    

 

Data wytworzenia: 16.07.2019 r.
Data udostępnienia: 16.07.2019 r. 

................................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 12.07.2019   

Data udostępnienia: 12.07.2019  

................................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

Odpowiedzi zawierają modyfikację zapisów SIWZ w zakresie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Nowa wersja dokumentów stanowi załącznik do odpowiedzi (patrz załącznik nr 4).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 11.07.2019   

Data udostępnienia: 11.07.2019  

................................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Aplikacja do zarządzania kwalifikacjami 


Znak sprawy: IBE/29/2019

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2019-07-08
Data udostępnienia: 2019-07-08

Dodatkowe informacje