Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 3 części.

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze ofert najkorzystniejszych w odniesieniu do części 3
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w odniesieniu do części 3.   

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 30.08.2019
Data udostępnienia: 30.08.2019

 

 


Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze ofert najkorzystniejszych w odniesieniu do części 1 i 2
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w odniesieniu do części 1 i 2.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 14.08.2019  

 

Data udostępnienia: 14.08.2019 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 

 

Data wytworzenia: 30.07.2019
Data udostępnienia: 30.07.2019


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania 
w podziale na 3 części.


Znak sprawy: IBE/31/2019

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-07-22
Data udostępnienia: 2019-07-22

Dodatkowe informacje