Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Energetyki (SRKE)


Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 7).

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 27.09.2019  

Data udostępnienia: 27.09.2019 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 

 


Data wytworzenia: 10.09.2019
Data udostępnienia: 10.09.2019
 

Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Szanowni Państwo,
 
 Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił dokonać modyfikacji terminu składania ofert. 
 

 

Nowy termin składania ofert to 10.09.2019 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert  nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.08.2019
Data udostępnienia: 26.08.2019


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 23.08.2019   

Data udostępnienia: 23.08.2019  


 


Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1 ust. 2 lit. c. i § 2 ust. 2  Umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.  Wersja umowy z naniesionymi zmianami w trybie śledzenia zmian stanowi załącznik nr 04. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.08.2018 
Data udostępnienia: 19.08.2018

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 12.08.2019   

Data udostępnienia: 12.08.2019  


Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu

Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Energetyki (SRKE)

 

   Znak sprawy: IBE/30/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sieprnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-07-26
Data udostępnienia:2019-07-26

Dodatkowe informacje