Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego aktualizacji procedur wspierających ministrów (...)

  • Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego aktualizacji procedur wspierających ministrów właściwych w realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK

 

I    Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.ibe.edu.pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego aktualizacji procedur wspierających ministrów właściwych w realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK

 

 II     Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.   Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących opracowania i modyfikowania procedur.

2.  Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową.

3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

III     Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 – Informacje na temat przedmiotu planowanego zamówienia).

 

 IV   Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.   Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.     Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia  13 września 2019 r.

5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.  Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową.

7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

8.       Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.

9.       Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.  W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 

V     Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

 

1.       Deklaracje należy składać w terminie do dnia 6 września 2019 r. w następującej formie:

a.      drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 VI   Informacje dodatkowe

1.  Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

a.        Katarzyna Królik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , +48 22 241 71 85 

b.        Alicja Wawer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , +48 22 241 71 85  

2.    Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.     Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.  Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.


 Załączniki:

1)     Deklaracja uczestnictwa w dialogu publicznym (Załącznik nr 1);

2)     Informacje na temat przedmiotu planowanego zamówienia (Załącznik nr 2);

3)     Schemat procesu włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK (Załącznik nr 3);

4)     Schemat procesu nadawania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej (Załącznik nr 4);

5)    Ustawa o ZSK (Załącznik nr 5)

6)    Publikacja - Słownik ZSK (Załącznik nr 6)

7)    Publikacja - Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK” (Załącznik nr 7)