Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Górnictwa (SRKG) - II postępowanie

Wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania
 
Szanowni Państwo,

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza    

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.10.2019

Data udostępnienia: 18.10.2019


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
  
Informacje zmodyfikował  
Data wytworzenia: 30.09.2019

Data udostępnienia: 30.09.2019

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.09.2019
Data udostępnienia: 20.09.2019Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu

Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora górnictwa (SRKG) - II postępowanie

 

 

   Znak sprawy: IBE/35/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-08-28
Data udostępnienia:2019-08-28

Dodatkowe informacje