Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PIRLS 2021. IBE/36/2019

 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 18.10.2019

Data udostępnienia: 18.10.2019  

 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 

 

Data wytworzenia: 20.09.2019
Data udostępnienia: 20.09.2019


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 04). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 13.09.2019
Data udostępnienia: 13.09.2019


Wykonawcy

MODYFIKACJA SIWZ

Szanowni Państwo,
 

Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił dokonać modyfikacji SIWZ w zakresie warunku udziału odnoszącego się do doświadczenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit. A SIWZ oraz modyfikacji § 11 pkt 1) Umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 

 Szczegóły dokonanych modyfikacji SIWZ dostępne w załączeniu (patrz załącznik nr 03). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 06.09.2019
Data udostępnienia: 06.09.2019

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PIRLS 2021       


   Znak sprawy: IBE/36/2019


Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019.08.30
Data udostępnienia:2019.08.30

Dodatkowe informacje