Stworzenie aplikacji składającej się z 3 narzędzi i wspierającej wdrożenie walidacji w ramach ZSK oraz rozwój i integracja z tą aplikacją narzędzi Moje Portfolio i Baza Efektów Uczenia się ZSK.

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 14).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 06.12.2019

Data udostępnienia: 06.12.2019

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 13). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 20.11.2019
Data udostępnienia: 20.11.2019

 

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 7

 

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 12). 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.11.2019
Data udostępnienia: 19.11.2019

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 6

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami. 

Treść odpowiedzi, zakres dokonanej modyfikacji (patrz załącznik nr 11). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 15.11.2019
Data udostępnienia: 15.11.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5. Modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji SIWZ.

Treść odpowiedzi, zakres dokonanej modyfikacji (patrz załącznik nr 10). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.11.2019
Data udostępnienia: 14.11.2019

 

 


Wykonawcy

Ogłoszenie o sprostowaniu

Szanowni Państwo,
 

W związku z dokonaną modyfikacją dokumentacji postępowania oraz zmianą terminu składania ofert jak niżej, Zamawiający zamieszcza treść dokonanego w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu sprostowania (patrz załącznik nr 09).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 06.11.2019
Data udostępnienia: 06.11.2019

 


Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,
 

w związku z błędnie dokonaną uprzednio modyfikacją w zakresie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał ponownej modyfikacji § 6 ust. 1, pkt 2) ppkt a) SIWZ. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji postępowania w tym w ogłoszeniu o zamówieniu, działając w oparciu o przepis art. 12a ust. 2 PZP. Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 20.11.2019 r. godz. 12: 00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Zakres dokonanej modyfikacji (patrz załącznik nr 08). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 04.11.2019
Data udostępnienia: 04.11.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji § 6 ust. 1, pkt 2) ppkt a) SIWZ. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji postępowania w tym w ogłoszeniu o zamówieniu, działając w oparciu o przepis art. 12a ust. 2 PZP. Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 18.11.2019 r. godz. 12: 00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.


Treść odpowiedzi, zakres dokonanej modyfikacji (patrz załącznik nr 07). 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 31.10.2019
Data udostępnienia: 31.10.2019

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 06). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 30.10.2019
Data udostępnienia: 30.10.2019

 


Wykonawcy

 

 

 

Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu. Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 11c i art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych,  w związku z koniecznością dokonania zamian w ogłoszeniu o zamówieniu,   Zamawiający dokonał zmian zgodnie z treścią sprostowania opublikowanego w TED ( patrz załącznik nr 5) . Dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w ten sposób, że § 6 ust. 3 pkt 3) otrzymał brzmienie: " wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1), 3) i 8) ustawy pzp".

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 28.10.2019

 

Data udostępnienia: 28.10.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 04). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 25.10.2019
Data udostępnienia: 25.10.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.10.2019
Data udostępnienia: 18.10.2019
 
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Stworzenie aplikacji składającej się z 3 narzędzi i wspierającej wdrożenie walidacji w ramach ZSK oraz rozwój i integracja z tą aplikacją narzędzi Moje Portfolio i Baza Efektów Uczenia się ZSK

 

   Znak sprawy: IBE/43/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-10-08
Data udostępnienia:2019-10-08

Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji § 6 ust. 1, pkt 2) ppkt a) SIWZ. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji postępowania w tym w ogłoszeniu o zamówieniu, działając w oparciu o przepis art. 12a ust. 2 PZP. Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 18.11.2019 r. godz. 12: 00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Dodatkowe informacje