Przeprowadzenie 50 wzorcowych procesów opisów kwalifikacji rynkowych - inkubator kwalifikacji

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do części 38
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 38.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 12).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 18.02.2020

Data udostępnienia: 18.02.2020

 


 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 11).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.02.2020

Data udostępnienia: 07.02.2020

 


Wykonawcy 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części nr: 44 i 47 postępowania
                                              
 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w odniesieniu do części nr: 44 i 47 postępowania. Szczegóły decyzji Zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 10).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 16.01.2020

 

Data udostępnienia: 16.01.2020

 


 

Wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 
w odniesieniu do części nr:  3-5, 7-8, 10, 12-22, 25-37, 39-42, 45-46, 48-49 postępowania
 
 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w odniesieniu do części nr:  3-5, 7-8, 10, 12-22, 25-37, 39-42, 45-46, 48-49 postępowania. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 10.12.2019

Data udostępnienia: 10.12.2019 

 


Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 8). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

 
Data wytworzenia: 18.11.2019
Data udostępnienia: 18.11.2019

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 07). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 15.11.2019
Data udostępnienia: 15.11.2019
 

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

 

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 06). 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.11.2019
Data udostępnienia: 13.11.2019

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 05). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.11.2019
Data udostępnienia: 13.11.2019
 

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 04). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 12.11.2019
Data udostępnienia: 12.11.2019

 

 

 


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 04.11.2019
Data udostępnienia: 04.11.2019
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Przeprowadzenie 50 wzorcowych procesów opisów kwalifikacji rynkowych  - inkubator kwalifikacji

 

 

   Znak sprawy: IBE/39/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopad 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-10-16
Data udostępnienia:2019-10-16
 

Dodatkowe informacje