Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego – wykonanie sektorowej mapy kwalifikacji w oparciu o sektorową ramę kwalifikacji

  • Drukuj

Wydłużenie terminu przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Zapraszający niniejszym wydłuża termin przeprowadzenia dialogu technicznego do dnia 29 listopada 2019r. 

Pozostałe warunki zawarte w  poniższym ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 04.11.2019

Data udostępnienia:.04.11.2019

 


 Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego – wykonanie sektorowej mapy kwalifikacji w oparciu o sektorową ramę kwalifikacji

 

Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego

 - wykonanie sektorowej mapy kwalifikacji

 

  I           Informacja wstępna

   Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

 ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

 tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

 Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

zwany dalej „Zapraszającym”,

  działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”,

   zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym, 

  w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sektorowej mapy kwalifikacji. Sektorowe mapy kwalifikacji mają docelowo stać się narzędziem zbierającym informację o kwalifikacjach nadawanych w danym sektorze, pozwalającym na lepsze planowanie ścieżek kariery przez pracowników sektora, wreszcie dostarczającym informacje o lukach kompetencyjnych oraz o potencjalnych, jeszcze nieistniejących kwalifikacjach. Narzędzie to oparte zostanie o wcześniej przygotowane sektorowe ramy kwalifikacji, dostarczające informacji o kompetencjach w sektorach, w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 W ramach prac prowadzonych przez IBE dotychczas powstało trzynaście projektów sektorowych ram kwalifikacji dla: bankowości, sportu, turystyki, telekomunikacji, budownictwa, mody, usług rozwojowych, handlu, zdrowia publicznego, IT, rolnictwa, motoryzacji oraz przemysłu chemicznego. Mapy kwalifikacji będące przedmiotem dialogu technicznego powstaną w jednym lub więcej spośród tych sektorów.

 Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

 II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dotyczącą tworzenia lub wykorzystywania sektorowych ram kwalifikacji.

 2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu, drogą pisemną, poprzez fax lub  drogą mailową, Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

   III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

 Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących:

  1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;    2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

 3.     kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

 4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

 5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

 6.      harmonogramu prac.

  IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

  1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

 2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.

 3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

 4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 20 listopada 2019 r.

 5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

 6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

 7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie doprecyzowana indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w jego godzinach pracy, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.

 8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

 9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

 10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

 11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

 12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 V         Wniosek - uczestnictwo w dialogu technicznym

   1.      Wnioski o dopuszczenie do dialogu  technicznego można składać w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. w następujących formach:

 a.      fax, na nr tel. (22) 241-71-11,

 b.      drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 c.      pocztą: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.

  VI        Informacje dodatkowe

   1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

  a.      Mateusz Panowicz, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

  b.      Andrzej Żurawski, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

 3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

 4.      Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 5.      Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

Załącznik:

1. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego.