Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PISA 2021

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 08.01.2020 

Data udostępnienia: 08.01.2020

 


 

 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 06.12.2019
Data udostępnienia: 06.12.2019

 

 


Wykonawcy

Modyfikacja treści klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu ofertowym

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający publikuje aktualną treść formularza uwzględniającą ww. modyfikację (patrz załącznik nr 04). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował

 

 Data wytworzenia: 03.12.2019 

 

Data udostępnienia: 03.12.2019

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 25.11.2019 

Data udostępnienia: 25.11.2019

 


 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PISA 2021

 Znak sprawy: IBE/49/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

ul. Junaków 2, 81-812 Sopot

 

Dodatkowe informacje