Modernizacja systemu informatycznego ZRK

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 4).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.12.2019

Data udostępnienia: 03.12.2019 

.............................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 

 

Data wytworzenia: 21.11.2019
Data udostępnienia: 21.11.2019
..........................................................................................................................................................................

 

 

Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów §18 SIWZ – dopisując do klauzuli regulującej ochronę danych osobowych następujący uzupełnienie:

            Wypełniając dyspozycję przepisu art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niniejszym informuje, że:

      w przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, jak również dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

      wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 13.11.2019

Data udostępnienia: 13.11.2019

.............................................................................................................................................................................
 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Modernizacja systemu informatycznego ZRK

Znak sprawy: IBE/50/2019

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-11-08
Data udostępnienia:2019-11-08

Dodatkowe informacje