Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora nieruchomości w Polsce

  • Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego

- wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora nieruchomości w Polsce

I           Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sektorowej ramy kwalifikacji dla nieruchomości. W ramach prac prowadzonych przez IBE powstało trzynaście projektów sektorowych ram kwalifikacji dla: bankowości, sportu, turystyki, telekomunikacji, budownictwa, mody, usług rozwojowych, IT, zdrowia publicznego,  handlu, przemysłu chemii, motoryzacji, oraz rolnictwa. Nieruchomości są jednym z kolejnych sektorów, dla którego przygotowana zostanie sektorowa rama kwalifikacji. Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.   Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dotyczącą tworzenia lub wykorzystywania sektorowych ram kwalifikacji.

2.   Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu, drogą pisemną, poprzez fax lub  drogą mailową, Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.   Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących:

1.   adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;         

2.   zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3.   kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4.   wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.   zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.   harmonogramu prac.

IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.         Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.         Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.         Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 20 grudnia 2019 r.

5.         Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.         Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

7.         Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie doprecyzowana indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w jego godzinach pracy, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.

8.         Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.         Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.     Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.     Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.     W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

V         Wniosek - uczestnictwo w dialogu technicznym

1.      Wnioski o dopuszczenie do dialogu  technicznego można składać w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. w następujących formach:

a.   fax, na nr tel. (22) 241-71-11,

b.   drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

c.   pocztą: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.

VI        Informacje dodatkowe

1.         Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

a.   Piotr Klatta, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b.   Andrzej Żurawski, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.              Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.              Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.              Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.              Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

Załączniki:

         Załącznik nr 1: Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym