Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do części 1-5
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1-5.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 13.12.2019

Data udostępnienia: 13.12.2019

 

 


Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 05.12.2019

 

 Data udostępnienia: 05.12.2019

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania 
w podziale na 5 części.

Znak sprawy: IBE/56/2019

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-11-27
Data udostępnienia: 2019-11-27

Dodatkowe informacje