Wykonanie Sektorowych Map Kwalifikacji w oparciu o Sektorowe Ramy Kwalifikacji (w podziale na 2 części)

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06 i 07).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 28.04.2020

Data udostępnienia: 28.04.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
 
Data wytworzenia: 12.03.2020
Data udostępnienia: 12.03.2020

 

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z treścią part. 6 ust. 1 pkt. 2 a) SIWZ, informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu, oraz treścią załącznika nr 4 do SIWZ, obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienia wymaganego doświadczenai z ostatnich 3 lat.  Zamawiający niniejszym prostuje zapisy par. 6 ust. 8 pkt. 4 SIWZ (pomyłkowo jest tam mowa o 5 letnim okresie).

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:12.03.2020

Data udostępnienia: 12.03.2020 


 

 

Przesunięcie terminu składania ofert 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców,  Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Zmiana ogłoszenia stanowi załącznik nr 3.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:05.03.2020

Data udostępnienia: 05.03.2020

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 03.03.2020 

Data udostępnienia: 03.03.2020


 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 25.02.2020 

Data udostępnienia: 25.02.2020

 


 

 

Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 09.03.2020 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.02.2020
Data udostępnienia: 13.02.2020

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Wykonanie Sektorowych Map Kwalifikacji w oparciu o Sektorowe Ramy Kwalifikacji (w podziale na 2 części)

Znak sprawy: IBE/06/2020

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-02-13
Data udostępnienia: 2020-02-13

 

 

Dodatkowe informacje