Aktualizacja procedur wspierających ministrów właściwych w realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 20.03.2020

Data udostępnienia: 20.03.2020

 

 


 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 04.03.2020
Data udostępnienia: 04.03.2020
 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja projektu umowy

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). Jednocześnie na podstawie ust. 4,  dokonujemy modyfikacji wzorca umowy. Nowa umowa stanowi załącznik nr 5.  Dodatkowo publikujemy projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4).

 

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert. 

Nowy termin to 04.03.2020  godz. 12.00. Otwarcie odbędzie sę w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 26.02.2020 

Data udostępnienia: 26.02.2020

 


 

Wykonawcy
 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Aktualizacja procedur wspierających ministrów właściwych w realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Znak sprawy: IBE/01/2020

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-02-17
Data udostępnienia: 2020-02-17

Dodatkowe informacje