Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC) - w podziale na 2 części

Wykonawcy 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
                                              
 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Szczegóły decyzji Zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 6).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 26.06.2020
Data udostępnienia: 26.06.2020

Wykonawcy

 Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie inoformujemy że konsorcjum międzynarodowe (oraz OECD) podjęło w ubiegły piątek decyzję o przesunięciu badania PIAAC o 12 miesięcy.

W chwili obecnej oczekujemy na formalną decyzję zamawiającego (czyli MEN) o unieważnienie postępowania. Z racji tego, że kalendarz zakłada dłużą nieobecność,  kolejny raz termin składania ofert z powodów technicznych zostaje przesunięty.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 30.06 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

NIniejszy komunikat stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.06.10
Data udostępnienia:2020.06.10

 

Wykonawcy

 

 Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert.

 

Szanowni Państwo,
 

W związku ze zgłaszanymi wątpliowściami odnośnie losów przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający w oczekiwaniu na decyzję konsorcjum międzynarodowego (oraz OECD), co do zakresu i terminu realizacji badania (badania próbnego i badania zasadniczego), w związku z pandemią korono-wirusa, kolejny raz zdecydował o przesunięciu  terminu składania ofert.

Wg. naszej wiedzy rozważana jest  m.in. decyzja o przesunięciu całości badania o 12-18 miesięcy, stanowiska państw uczestniczących w badaniu zbierane będą do 13 maja 2020 r

Stąd też, w oczekiwaniu na wiążące ustalenia konsorcjum, które mogą skutkować nawet unieważnieniem przedmiotowego postępowania, termin składania ofert z powodów technicznych jest po raz kolejny przesunięty.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 15.06 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

NIniejszy komunikat stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.05.04
Data udostępnienia:2020.05.04

 

Wykonawcy

 Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,
 

W oczekiwaniu na decyzję konsorcjum międzynarodowego (oraz OECD) co do zakresu i terminu realizacji badania (badania próbnego i badania zasadniczego) w związku z pandemią korono-wirusa, Zamawiający zdecydował o kolejnym przesunięciu  terminu składania ofert. 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

NIniejszy komunikat stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.03.31
Data udostępnienia:2020.03.31

Wykonawcy

 Protokół ze spotkania z wykonawcami

Szanowni Państwo,
 

W załączeniu (patrz załącznik nr 4) publikujemy notatkę ze spotkania z potencjalnymi wykonawcami z dnia 12 marca 2020.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.03.17
Data udostępnienia:2020.03.17

 

Wykonawcy

 

 Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert.

 

Szanowni Państwo,
 

W celu przygotowania odpowiedzi na pytania i sugestie zgłoszone na spotkaniu informacyjnym z potencjalnymi wykonawcami, jak również w celu wyjaśnienia sytuacji spowodowanej pandemią korono-wirusa, Zamawiający zdecydował o przesunięciu  terminu składania ofert. 

 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

NIniejszy komunikat stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.03.16
Data udostępnienia:2020.03.16

 

Wykonawcy

 

 Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym 

 

Szanowni Państwo,
 

Mając na względzie zapisy par. 4 ust. 4 SIWZ, Zamawiający zaprasza wszystkich potencjalnych wykonawców zamówienia na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w jego siedzibie w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, w dniu 12 marca 2020 r, o godz. 13:00.

Celem spotkania jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisanych w nich zasad realizacji zamówienia. 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.03.04
Data udostępnienia:2020.03.04

 

 

Wykonawcy

 Modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,
 

Z racji tego że spakowany załącznik nr 7 był w wersji zaznacz zmiany, w celu wyjśnienia wszelkich wątpliowści, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszczamy  (patrz załącznik nr 03) Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia - w wersji ostatecznej tj. z zaakceptowanymi zmianami. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.02.25
Data udostępnienia:2020.02.25

 

 
 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych, działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC) - w podziale na 2 części

 Znak sprawy: IBE/09/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-02-24
Data udostępnienia: 2020-02-24

Dodatkowe informacje