Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora Nieruchomości w Polsce. Znak sprawy: IBE/16/2020

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 02.06.2020

Data udostępnienia: 02.06.2020 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
 
Data wytworzenia: 21.04.2020
Data udostępnienia: 21.04.2020

 

Wykonawcy

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił dokonać modyfikacji terminu składania ofert. 

 

 Nowy termin składania ofert to 21.04.2020 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert  nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.04.2020
Data udostępnienia: 14.04.2020
 

 

Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,
 
 Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił dokonać modyfikacji terminu składania ofert. 
 

Nowy termin składania ofert to 15.04.2020 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert  nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 25.03.2020
Data udostępnienia: 25.03.2020
 

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora Nieruchomości w Polsce.

Znak sprawy: IBE/16/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 09 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

 

 Data wytworzenia: 09.03.2020 

 Data udostępnienia: 09.03.2020

 

Dodatkowe informacje