Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 3 części.

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do części 2 i 3 zamówienia
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 i 3 zamówienia.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.06.2020

Data udostępnienia: 03.06.2020

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do części 1
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 zamówienia.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 28.05.2020

Data udostępnienia: 28.05.2020

 

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym publikuje sprostowane Zbiorcze zestawienie złożonych ofert w zakresie części nr 2 zamówienia, ze względu na fakt, iż zaoferowany przez Wykonawcę firmę Geotechnology Sp. z o.o. sp.k. model laptopa posiada standardowo wbudowane 16 GB RAM.(patrz załącznik nr 4). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 13.05.2020
Data udostępnienia: 13.05.2020

 

 


Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 

 

Data wytworzenia: 07.05.2020
Data udostępnienia: 07.05.2020

 

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania 
w podziale na 3 części.

Znak sprawy: IBE/35/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.04.29
Data udostępnienia: 2020.04.29

Dodatkowe informacje