IBE/33/2020 Wykonanie aplikacji otwartej „Kompas” oraz aplikacji otwartej „Szkolnictwo branżowe”

 

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 10).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 15.06.2020

Data udostępnienia: 15.06.2020

 

 

Szanowni Państwo,

 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 9). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 20.05.2020
Data udostępnienia: 20.05.2020

 


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 08). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.05.2020
Data udostępnienia:13.05.2020

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ. Modyfikacja terminu otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 05 i 06). Niektóre z odpowiedzi, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp stanowią zmianę warunków zapisane w SIWZ i projekcie umowy. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 6 ustawy pzp, dokonał przesunięcia terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

 

Zamawiający dokonał również stosownych zmian do ogłoszenia opublikowanego w BZP (załącznik nr 07).

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 12.05.2020
Data udostępnienia:12.05.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja zapisów SIWZ

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). Niektóre z odpowiedzi, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp stanowią zmianę warunków zapisane w SIWZ i projekcie umowy. 

Zamawiający dokonał również stosownych zmian do ogłoszenia opublikowanego w BZP (załącznik nr 04).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 11.05.2020
Data udostępnienia:11.05.2020

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Wykonanie aplikacji otwartej „Kompas” oraz aplikacji otwartej „Szkolnictwo branżowe”

Znak sprawy: IBE/33/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2020-04-30
Data udostępnienia:2020-04-30

Dodatkowe informacje