IBE/46/2020 Wykonanie aplikacji interkonektor „ELA”

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o ponownym  wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 8).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 09.09.2020

Data udostępnienia: 09.09.2020Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, w związku z wniesionym odwołaniem, zgodnie z wymogami art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu swej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 18.08.2020.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 31.08.2020

Data udostępnienia: 31.08.2020

 


 

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 18.08.2020

Data udostępnienia: 18.08.2020


Wykonawcy

SPROSTOWANIE INFORMACJI ODCZYTANYCH PODCZAS SESJI OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym informuje o dokonaniu sprostowania opublikowanej informacji odczytanej podczas sesji otwarcia ofert  w związku z faktem zamieszczenia w nim błędnej informacji odnośnie niewpłaconego przez Wykonawcę wadium. 
 
Sprostowana informacja obejmująca zbiorcze zestawienie złożonych ofert stanowi załącznik nr 5. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 20.07.2020
Data udostępnienia: 20.07.2020

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 06.07.2020
Data udostępnienia: 06.07.2020
 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 02.07.2020
Data udostępnienia: 02.07.2020

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Wykonanie aplikacji interkonektor "ELA"

Znak sprawy: IBE/46/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2020-06-26
Data udostępnienia:2020-06-26

Dodatkowe informacje