Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie”. Znak sprawy: IBE/53/2020.

 

 

 

Wykonawcy

 

 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 13).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 18.08.2020

Data udostępnienia: 18.08.2020

 


 

 

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 12). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 31.07.2020
Data udostępnienia: 31.07.2020

 


Wykonawcy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,
 

Zamawiający, w celu zapewnienia większej konkurencyjności postępowania, działając w oparciu o przepis art. 11c. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dokonał przesunięcia terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 28.07.2020

Data udostępnienia: 28.07.2020

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja zapisów siwz.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10). Modyfikacja SIWZ  została również uwzględniona w ogłoszeniu.(patrz załącznik 11).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 24.07.2020

Data udostępnienia: 24.07.2020

 


 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na:
 

Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Znak sprawy: IBE/53/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2), jak również pliki zawierające dokumentację projektową zgrupowaną w 7 Tomach - (załączniki od 04 do 09).
 

Przedmiot zamówienia jest finasowany przez MNiSW  w ramach dotacji pt. ”Przebudowa pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów naukowych” oraz „Rozbudowa sieci LAN i infrastruktury informatycznej na potrzeby naukowo-badawcze w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych zlokalizowanym przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa”.  Szczegółowe informacje na temat pozyskanego dofinansowania zostaną umieszczone w preambule umowy z wykonawcą. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-07-15
Data udostępnienia: 2020-07-15

 

Dodatkowe informacje