Narzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk)

 

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 27.08.2020

Data udostępnienia: 27.08.2020

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 10.08.2020
Data udostępnienia: 10.08.2020

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

Zamawiający dokonał również modyfikacji SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegóły decyzji w załączniku nr 03. 

 

Mając na względzie dokonane modyfikacje i konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przesuwa termin skłądania ofert do dnia 10 sierpnia 2020r. do godziny 12:00. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 06.08.2020
Data udostępnienia: 06.08.2020
 
 
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Narzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk) 

Znak sprawy: IBE/55/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2020-07-30
Data udostępnienia:2020-07-30

Narzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk)

 

Dodatkowe informacje