Usługi tłumaczenia specjalistycznego/naukowego pisemnego i ustnego.

 

 

Wykonawcy

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 22.09.2020

 

Data udostępnienia: 22.09.2020

 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 27.08.2020
Data udostępnienia: 27.08.2020

 

 

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 24.08.2020
Data udostępnienia: 24.08.2020

 

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:

 

 

Usługi tłumaczenia specjalistycznego/naukowego pisemnego i ustnego      

  Znak sprawy: IBE/56/2020

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2020.08.14
Data udostępnienia:2020.08.14

Dodatkowe informacje