Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC) - III postępowanie

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 27.11.2020

Data udostępnienia: 27.11.2020

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 30.09.2020
Data udostępnienia: 30.09.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 25.09.2020
Data udostępnienia: 25.09.2020

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 21.09.2020
Data udostępnienia: 21.09.2020

 


 

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
W trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający, w celu zmniejszenia ryzyka dla badania spowodowanego pandemią COVID -19, wprowadza do OPZ zapisy pozwalające na zastąpienia adresów znajdujących się w "czerwonych" i "żółtych" powiatach na rzecz innych powiatów. w tym celu dokonujemy poniższej modyfikacji definicji adresu obiektywnie nierealizowalnego zawartej w punkcie II.2 Opisu Przedtmiou Zamówienia przez dodanie następującego podpunktu:

2.8. adres został wyłączony decyzją Zamawiającego z próby ze względu na wprowadzenie na określonym obszarze obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 18.09.2020
Data udostępnienia: 18.09.2020

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych, działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 114 000 euro na:
 Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC)

 Znak sprawy: IBE/57/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Przedmiotowe postępowanie jest już trzecim postępowaniem na udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-08-26
Data udostępnienia: 2020-08-26

Dodatkowe informacje