Dialog techniczny dotyczący: opracowania narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

I.       Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.ibe.edu.pl/,

dalej: Zapraszający,

działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: Ustawa),

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

II.      Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej: Uczestnik)  może być podmiot, który posiada wiedzę
i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących tworzenia od strony projektowej, graficznej i programistycznej innowacyjnych narzędzi, w tym rozumie działanie standardu Open Badges (
https://www.imsglobal.org/activity/digital-badges).

2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego
i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową.

III.    Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – OPZ (wersja robocza) dialog techniczny) dotyczących:

1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;

2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3.      kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.      harmonogramu prac;

7.      szacunkowych kosztów zamówienia.

IV.    Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 25 września 2020 r.

5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań (stacjonarnych w siedzibie Zapraszającego lub zdalnych) lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników.

8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.  Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania
i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo
w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

V.     Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

Deklaracje (Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa) należy składać w terminie do dnia 
11 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

VI.    Informacje dodatkowe

1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

a)     Konrad Sałek, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz

b)      Michał Nowakowski, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 694 002 594

2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od których otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.      Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.      Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – OPZ (wersja robocza) dialog techniczny

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 – OPZ (wersja robocza) dialog techniczny.docx)01. Opis przedmiotu zamówienia[2020.09.03]120 Kb
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa.docx)02. Deklaracja uczestnictwa w dialogu[2020.09.03]16 Kb

Dodatkowe informacje