Zakup powierzchni reklamowej do publikacji artykułów sponsorowanych dotyczących Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji w wybranych mediach. Znak sprawy: IBE/54/2020

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 7).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 30.09.2020

Data udostępnienia: 30.09.2020


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 16.09.2020
Data udostępnienia: 16.09.2020

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

Zamawiający dokonał również modyfikacji SIWZ w zakresie formularza ofertowego. Formularz ofertowy po modyfikacji stanowi załącznik nr 04. 

Mając na względzie dokonane modyfikacje i konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 05), Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 16 września 2020r. do godziny 12:00. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 11.09.2020
Data udostępnienia: 11.09.2020
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Zakup powierzchni reklamowej do publikacji artykułów sponsorowanych dotyczących Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji w wybranych mediach.

 

Znak sprawy: IBE/54/2020

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-09-07
Data udostępnienia: 2020-09-07

Dodatkowe informacje