Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń warstwy dostępowej LAN w podziale na 3 części.

 

Wykonawcy

 

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny złożonych ofert i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do Części 2 postępowania

 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części nr  2 zamówienia.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).
 

 

Informację wytworzył: Eliza Chomicka

 

Informację udostępnił: Eliza Chomicka

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 13.11.2020

 

Data udostępnienia: 13.11.2020

 

 

 


Wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do Części nr 2 zamówienia

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części nr 2  przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji w załączeniu (patrz Załącznik nr 07).
 

Informację wytworzył: Eliza Chomicka

Informację udostępniłEliza Chomicka

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 13.11.2020

Data udostępnienia: 13.11.2020

 

 


Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZĘŚĆ NR 1 i 2
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części nr 1 i 2 zamówienia.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 

Informację wytworzył: Eliza Chomicka

Informację udostępniłEliza Chomicka

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 05.11.2020

Data udostępnienia: 05.11.2020

 

 

 


Wykonawcy

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZĘŚĆ NR 3

 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części nr 3 zamówienia.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 

 

Informację wytworzył: Eliza Chomicka

 

Informację udostępniłEliza Chomicka

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 30.10.2020

 

Data udostępnienia: 30.10.2020

 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 16.10.2020
Data udostępnienia: 16.10.2020

 


Wykonawcy

Sprostowanie SIWZ

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 dokonuje sprostowań w formularzu ofertowym.Zmiany dot. m.in. zamawianych ilości i dotyczą pkt. 2.1 i 2.4 w części 2. Dla ułatwienia Wykonawcom Zamawiający publikuje zmodyfikowany formularz (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym). (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 12.10.2020
Data udostępnienia: 12.10.2020

 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń warstwy dostępowej LAN w podziale na 3 części.

Znak sprawy: IBE/65/2020

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka
Informację udostępniłEliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020.10.08
Data udostępnienia: 2020.10.08

Dodatkowe informacje