Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego ICCS 2022

 
Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 04.12.2020

Data udostępnienia: 04.12.2020

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 17.11.2020
Data udostępnienia: 17.11.2020

Wykonawcy 
                  

I.

W związku z modyfikacją harmonogramu badania ICCS 2022 dokonanego przez międzynarodowe konsorcjum zarządzające badaniem, Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych , na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp wprowadza poniżej opisane zmiany w terminach związanych z realizacją badania pilotażowego w niniejszym postępowaniu:

SIWZ

§ 3 Opis przedmiotu zamówienia

Zmianie uległ termin realizacji okienka testowego badania pilotażowego

z 22 lutego – 12 marca 2021

na 8 marca – 26 marca 2021

Załącznik nr 7 do SIWZ – OPZ

W punkcie II – Przedmiot zamówienia

W tabeli zmianie uległ okres realizacji badania pilotażowego

z 22 lutego – 12 marca 2021

na 8 marca – 26 marca 2021

Część IV. Szczegółowy opis zadań Wykonawcy

Punkt 8

Zmiany terminu przekazania szkół przez Zamawiającego dla badania pilotażowego:

Pierwotna wersja:

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę szkół, które wyraziły zgodę na udział w badaniu (wraz z wylosowanymi do badania oddziałami i ich uczniami) najpóźniej do dnia 22.01.2021 roku dla badania pilotażowego (dwie transze: do 12 stycznia 2021 i do 22 stycznia 2021),

Po zmianie:

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę szkół, które wyraziły zgodę na udział w badaniu (wraz z wylosowanymi do badania oddziałami i ich uczniami) najpóźniej do dnia 12.02.2021 roku dla badania pilotażowego (dwie transze: do 29 stycznia 2021 i do 12 lutego 2021),

Punkt 11

Zmiany w terminach przekazania dokumentacji z badania dla badania pilotażowego

-dokumentacja elektroniczna

Pierwotna wersja:

Po zakończeniu okienka testowego dokumentacja elektroniczna z badania zostanie zarchiwizowana na jednym zewnętrznym nośniku (zewnętrzny dysk twardy USB) i przekazana Zamawiającemu do dnia 19 marca 2021 roku (badanie pilotażowe)

Po zmianie:

Po zakończeniu okienka testowego dokumentacja elektroniczna z badania zostanie zarchiwizowana na jednym zewnętrznym nośniku (zewnętrzny dysk twardy USB) i przekazana Zamawiającemu do dnia 1 kwietnia 2021 roku (badanie pilotażowe)

- oryginały dokumentacji oraz narzędzia badawcze

Pierwotna wersja:

        w badaniu pilotażowym w 2 częściach – pierwsza część najpóźniej 9 marca 2021 zawierająca dokumentację z co najmniej 10 szkół; druga część najpóźniej 17 marca 2021 roku zawierająca dokumentację z pozostałych szkół;

Po zmianie:

        w badaniu pilotażowym w 2 częściach – pierwsza część najpóźniej 23 marca 2021 zawierająca dokumentację z co najmniej 10 szkół; druga część najpóźniej 31 marca 2021 roku zawierająca dokumentację z pozostałych szkół;

Punkt 12. Przygotowanie raportu realizacyjnego z badania.

Zmiana terminu przygotowania raportu realizacyjnego z badania pilotażowego z 29 marca 2021 na 14 kwietnia 2021

Załącznik numer 8 do SIWZ – wzór umowy

§10. ust 4

Dokonano zmiany terminu, w którym Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w zakresie o którym mowa w ust.2. a. z 22 stycznia 2021 na 31 stycznia 2021.

II.

Jednocześnie wprowadzono zmiany w załączniku nr 6 do umowy – zakres przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Umowy – Zakres danych osobowych

Do zakresu przetwarzanych danych osobowych w badaniu terenowym Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich – ICCS 2022” dodano:

„Rodziców

·         Imię i nazwisko ucznia-dziecka,

·         Imię i nazwisko rodzica”

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-11-12
Data udostępnienia: 2020-11-12

Wykonawcy 
 
Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż dokonał zmiany terminu składania ofert.                      

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia patrz załącznik nr 3).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-11-06
Data udostępnienia: 2020-11-06

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego ICCS 2022.

Znak sprawy: IBE/67/2020

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-10-29
Data udostępnienia: 2020-10-29

Dodatkowe informacje