Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-edukacyjnych Znak sprawy: IBE/69/2020

Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzyłEliza Chomicka

Informację udostępniłEliza Chomicka

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 23.12.2020

Data udostępnienia: 23.12.2020

 

 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka
Informację udostępniłEliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 03.12.2020
Data udostępnienia: 03.12.2020
 
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych

Znak sprawy: IBE/69/2020

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka
Informację udostępnił: Eliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-11-25
Data udostępnienia: 2020-11-25

Dodatkowe informacje